Fotowedstrijd oktober – december 2019

Wedstrijdreglement

Art. 1. Opzet van de wedstrijd

De fotowedstrijd wordt georganiseerd door Fedagrim vzw, Jules Bordetlaan 164/4, 1140 Brussel en staat in het teken van de landbouwbeurs AGRIBEX. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de fotowedstrijd die de organisator organiseert. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement en van elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator. In geval van betwisting geldt de beslissing van de organisator zonder verhaal.

Art. 2. Deelnemingsvoorwaarden:

Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk door een foto te plaatsen op de website.

Enkel fysieke personen kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Van elke deelnemer mag er maximaal één foto in het fotoboek geplaatst zijn.

De wedstrijd staat open voor deelnemers uit de Europese Unie. De organisator behoudt zich het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd.

De deelnemers moeten actief zijn in een bedrijf dat gelinkt is aan de agrosector (akkerbouw, veeteelt, tuin en groene zones), bvb landbouwbedrijf, leverancier van landbouwmachines, verwerker van landbouwproducten, … De winnaars stemmen toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd, zonder enige compensatie.

Art. 3. Wedstrijdverloop

De wedstrijd vindt plaats van 01/10/2019 tot en met 01/12/2019

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer een foto plaatsen van zijn partner/echtgenote/dochter of medewerker. De gefotografeerde persoon moet van het vrouwelijk geslacht zijn of vrouwelijke transgender. Bij de foto moet een motivatie geschreven worden, een korte quote die aangeeft waarom de gefotografeerde vrouw belangrijk is voor het bedrijf. Deze motivatie wordt bij de foto afgedrukt.

De minimumleeftijd voor de geportretteerden bedraagt 12 jaar. Ouders zijn verantwoordelijk voor de ingezonden foto van minderjarigen en erkennen via de opt-in dat zij kennis genomen hebben van het reglement. Bij de foto’s wordt niet alleen een quote geplaatst, ook de naam en voornaam, en de bedrijfsnaam (indien beschikbaar) worden bij de foto afgedrukt. De deelnemers bezorgen eveneens een geldig e-mailadres om de communicatie met de wedstrijdorganisator te stroomlijnen. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de organisator het onbeperkte recht de ingezonden foto’s zonder enige vergoeding (aan de deelnemer) en vrij van (re)productierechten te publiceren via de communicatiekanalen van AGRIBEX.

De deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto’s en reacties bezitten en vrijwaren de organisator van iedere aanspraak door derden. De deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de organisator. Ouders van minderjarigen erkennen dat zij de toelating geven om de gegevens te plaatsen op de website en de foto in te sturen, alsook het gebruik daarna in het boek en de publiciteit errond.

Foto’s waarop mogelijk recht rust van derden, maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.

Over de uitslag van deze wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. De organisator zal 6 winnaars aanduiden. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Art. 4. Prijzen

Er worden in totaal 6 prijzen uitgereikt. Deze zes prijzen omvatten een professionele fotoshoot door een beroepsfotograaf, een kort interview en een extra vermelding van de foto en tekst in de uitgave die na AGRIBEX wordt uitgereikt. De winnaars ontvangen gratis een hardcopy van het boek met alle foto’s.

Elke deelnemer ontvangt twee reductiekaarten voor het landbouwsalon AGRIBEX 2019. De prijs is niet omruilbaar voor een andere prijs en is niet overdraagbaar aan derden.

Art. 5. Aansprakelijkheid

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisator kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

De organisator is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulering van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens doorgeeft

Indien de organisator genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de organisator hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook jegens de organisator.

Art. 6. Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy van Agribex.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verzameld door de organisator om de deelnemers van de wedstrijd te kunnen identificeren. Deze worden enkel overgebracht aan derden ten doel de wedstrijd te organiseren en de prijzen te verzenden.

Conform de bepalingen betreffende de bescherming van de privacy en de GDPR bij het behandelen van gegevens met een persoonlijk karakter heeft elke deelnemer het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden en heeft eveneens het recht om kosteloos toegang te krijgen tot de gegevens die hem aanbelangen en om deze gegevens recht te zetten door te schrijven naar de organisator, Fedagrim vzw, Jules Bordetlaan 164/4, 1140 Brussel of via privacy@fedagrim.be. De deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.

Art. 7: Toepasselijk recht.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische Recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

x